ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ BarberShop Melrose sro

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ Melrose Marmara sro

Αυτή η Διαδικασία Παραπόνων ισχύει από την 01.01.2021 και είναι διαθέσιμη στην έδρα του πωλητή ή ως έγγραφο στη Melrose Marmara sro

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Η διαδικασία καταγγελίας περιγράφει την τρέχουσα επιχειρηματική συνεργασία μεταξύ του αγοραστή και της εταιρείας Melrose Marmara sro με την έδρα της στη Námestie sv. Egídia 15/35 058 01 Poprad, IČO: 53694520 (εφεξής μόνο ο πωλητής) και υποκατάστημα για την επιστροφή αγαθών και παραπόνων Melrose Marmara sro Námestie sv. Egídia 15/35 058 01 Poprad,

Ο αγοραστής υποχρεούται να ενημερωθεί με τη διαδικασία καταγγελίας και τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις πριν παραγγείλει τα εμπορεύματα. Με την ανάληψη των αγαθών από τον πωλητή, συμφωνούν με την παρακάτω διαδικασία καταγγελίας. Σε περίπτωση που τα εμπορεύματα δεν παραληφθούν αυτοπροσώπως, ως παραλαβή των εμπορευμάτων νοείται η στιγμή της παράδοσής τους στον πρώτο μεταφορέα.

Ως απόδειξη εγγύησης (πιστοποιητικό εγγύησης), ο Πωλητής εκδίδει ένα παραστατικό αγοράς (τιμολόγιο - εφεξής μόνο πιστοποιητικό εγγύησης) για κάθε αγορασμένο εμπόρευμα με όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την εφαρμογή της εγγύησης (ονομασία εμπορευμάτων, διάρκεια εγγύησης, τιμή, ποσότητα, κωδικός προϊόντος ....) .

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η περίοδος εγγύησης ξεκινά από την ημέρα που τα αγαθά παραλαμβάνονται από τον αγοραστή. Η νόμιμη περίοδος εγγύησης είναι γενικά 24 μήνες. Ο πωλητής μπορεί να παρατείνει αυτή τη νόμιμη περίοδο. Η διάρκεια της περιόδου εγγύησης αναγράφεται πάντα στην κάρτα εγγύησης (στη στήλη εγγύησης).

Η περίοδος εγγύησης αποτελείται από τη νόμιμη περίοδο (24 μήνες) και οποιαδήποτε παρατεταμένη περίοδο. Εντός της θεσμοθετημένης περιόδου εγγύησης, οι καταγγελίες διέπονται από τον Αστικό Κώδικα Αρ. 40/1964 Συντ. § 619-627 σχετικά με αυτούς τους κανόνες καταγγελίας. Σε περίπτωση παρατεταμένης περιόδου, τα παράπονα διέπονται αποκλειστικά από αυτούς τους κανόνες.

Μπορεί να γίνει εξαίρεση για προϊόντα που πωλούνται με έκπτωση (εμπορεύματα κατεστραμμένα, μεταχειρισμένα, ελλιπή κ.λπ.). Εάν ο αγοραστής είναι καταναλωτής και εάν τα προϊόντα χρησιμοποιούνται, ο πωλητής δεν ευθύνεται για σφάλματα που αντιστοιχούν στον βαθμό χρήσης ή φθοράς που είχαν τα αγαθά κατά την ανάληψη από τον αγοραστή. Τα δικαιώματα από την ευθύνη για ελαττώματα των αγαθών λήγουν εάν δεν έχουν ασκηθεί εντός 24 μηνών από την ημερομηνία παραλαβής των αγαθών από τον αγοραστή. Ο πωλητής μπορεί, κατόπιν συμφωνίας με τον αγοραστή, να συντομεύσει αυτή την περίοδο σε τουλάχιστον 12 μήνες. Αυτή η περίοδος δηλώνεται από τον πωλητή στην απόδειξη πώλησης των εμπορευμάτων. Για προϊόντα που πωλούνται σε χαμηλότερη τιμή λόγω σφάλματος ή ελλιπούς, η εγγύηση δεν καλύπτει σφάλματα για τα οποία συμφωνήθηκε χαμηλότερη τιμή.

Για επιλεγμένα προϊόντα, η εγγύηση του κατασκευαστή περιορίζεται σε αγοραστές μη καταναλωτές. Τα νόμιμα δικαιώματα του τελικού πελάτη (καταναλωτή) δεν θίγονται σε καμία περίπτωση, η εγγύηση ισχύει για αυτούς σύμφωνα με το νόμο.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Ο αγοραστής υποχρεούται να ελέγξει την κατάσταση της αποστολής μαζί με τον μεταφορέα αμέσως κατά την παράδοση (αριθμός δεμάτων, ακεραιότητα της ταινίας με το λογότυπο της εταιρείας, φθορές στο κουτί) σύμφωνα με το επισυναπτόμενο δελτίο αποστολής. Ο αγοραστής δικαιούται να αρνηθεί να αποδεχτεί την αποστολή, κάτι που δεν είναι σύμφωνο με τη σύμβαση αγοράς από το γεγονός ότι η αποστολή είναι π.χ. ελλιπής ή κατεστραμμένο. Εάν ο Αγοραστής αποδεχτεί μια τέτοια κατεστραμμένη αποστολή από τον μεταφορέα, είναι απαραίτητο να περιγράψει τη ζημιά στο πρωτόκολλο αποδοχής του μεταφορέα.

Η ελλιπής ή κατεστραμμένη αποστολή πρέπει να αναφέρεται αμέσως μέσω e-mail στη διεύθυνση: reklamacie@hk-green.sk, να γράψετε ένα αρχείο της ζημιάς με τον μεταφορέα και να το στείλετε χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση με e-mail ή ταχυδρομείο στον πωλητή. Πρόσθετα παράπονα σχετικά με την ατελή ή εξωτερική ζημιά στην αποστολή δίνουν στον πωλητή την ευκαιρία να αποδείξει ότι δεν πρόκειται για παραβίαση της σύμβασης αγοράς.

Η εγγύηση δεν καλύπτει ελαττώματα που προκαλούνται από ακατάλληλο χειρισμό, ανεπαρκή ή ακατάλληλη μεταχείριση, λόγω φυσικών αλλαγών στα υλικά από τα οποία κατασκευάζονται τα προϊόντα, λόγω οποιασδήποτε ζημιάς από τον χρήστη ή τρίτου ή άλλη εσφαλμένη επέμβαση.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ

Εάν ο αγοραστής είναι καταναλωτής χωρίς ταυτότητα:

Εάν πρόκειται για ελάττωμα που μπορεί να αφαιρεθεί, τα εμπορεύματα θα επισκευαστούν. Εάν η επισκευή δεν είναι δυνατή και η φύση του σφάλματος δεν εμποδίζει την κανονική χρήση, ο πωλητής μπορεί να συμφωνήσει με τον αγοραστή για μια λογική έκπτωση στην τιμή των αγαθών. Σε περίπτωση έκπτωσης, αυτό το ελάττωμα δεν μπορεί να διεκδικηθεί αργότερα. Εάν είναι αδύνατο να χειριστείτε το παράπονο με οποιαδήποτε από τις παραπάνω επιλογές, θα εκδοθεί πιστωτικό σημείωμα στον αγοραστή.

Σε περίπτωση ελαττώματος που δεν μπορεί να αποκατασταθεί και που εμποδίζει τη σωστή χρήση του προϊόντος ως προϊόν χωρίς ελαττώματα, ο πωλητής θα προσφέρει στον αγοραστή την ανταλλαγή ελαττωματικών αγαθών για αγαθά με την ίδια ή παρόμοια απόδοση ή θα εκδώσει πιστωτικό σημείωμα .

Εάν ο αγοραστής είναι οντότητα με αριθμό αναγνώρισης:

Εάν πρόκειται για ελάττωμα που μπορεί να αφαιρεθεί, τα εμπορεύματα θα επισκευαστούν. Εάν η επισκευή δεν είναι δυνατή και η φύση του σφάλματος δεν εμποδίζει την κανονική χρήση, ο πωλητής μπορεί να συμφωνήσει με τον αγοραστή για μια λογική έκπτωση στην τιμή των αγαθών. Σε περίπτωση έκπτωσης, αυτό το ελάττωμα δεν μπορεί να διεκδικηθεί αργότερα.

Σε περίπτωση ελαττώματος που δεν μπορεί να αποκατασταθεί και που εμποδίζει το αντικείμενο να χρησιμοποιηθεί σωστά ως αντικείμενο χωρίς λάθος, ο πωλητής δικαιούται να ανταλλάξει τα ελαττωματικά αγαθά με αγαθά με την ίδια ή παρόμοια απόδοση ή να εκδώσει πιστωτικό σημείωμα.

Ο πωλητής χειρίζεται παράπονα για τα αγαθά χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, αλλά το αργότερο εντός 30 ημερών από την επόμενη ημέρα της καταγγελίας από τον αγοραστή. Αυτή η περίοδος δεν είναι δεσμευτική για τον αγοραστή, ο οποίος εφάρμοσε τον αριθμό ταυτότητας κατά την αγορά και ως εκ τούτου η σχέση του με τον πωλητή ρυθμίζεται από τον Εμπορικό Κώδικα.

Μετά τον χειρισμό μιας αιτιολογημένης καταγγελίας, η περίοδος εγγύησης παρατείνεται κατά τη διάρκεια της καταγγελίας. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης καταγγελίας, η περίοδος εγγύησης δεν παρατείνεται. Εάν η απαίτηση διευθετήθηκε με ανταλλαγή, η επόμενη πιθανή απαίτηση θεωρείται η πρώτη απαίτηση των αγαθών. (Η διάρκεια της καταγγελίας υπολογίζεται από την επομένη της παραλαβής μέχρι την ημέρα διεκπεραίωσης της καταγγελίας. Όχι όμως μέχρι να την παραλάβει ο αγοραστής. Ο πελάτης ενημερώνεται για τον εξοπλισμό με το e-mail που δήλωσε κατά την αγορά .)

Μετά τη διευθέτηση της καταγγελίας, ο πωλητής θα ειδοποιήσει τον αγοραστή για τον τερματισμό της καταγγελίας είτε μέσω τηλεφώνου είτε μέσω e-mail. Εάν τα εμπορεύματα στάλθηκαν από την υπηρεσία μεταφοράς, θα αποσταλούν αυτόματα στη διεύθυνση του αγοραστή μετά την επεξεργασία. Εάν, για τεχνικούς λόγους, ο αγοραστής δεν λάβει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο εντός της προβλεπόμενης από το νόμο προθεσμίας του ενός μηνός, ο αγοραστής έχει τη δυνατότητα να εμφανιστεί αυτόματα στο τμήμα παραπόνων, όπου θα εξεταστεί μια καταγγελία που εκδόθηκε μετά την υποβολή της αρχικής καταγγελίας. .

Σε περίπτωση μη παραλαβής των διεκδικούμενων αγαθών εντός 60 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της καταγγελίας, ο πωλητής δικαιούται, σύμφωνα με το άρθρο 656 του Αστικού Κώδικα, να χρεώσει το ποσό για αποθήκευση κατά την αφαίρεση της καταγγελίας. Το ποσό αυτό ορίζεται σε 0,50 EUR / ημέρα για εμπορεύματα έως 5 κιλά.

Για την εταιρεία Melrose Marmara sro

Συντάχθηκε σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα. όχι. 108/2000 Συντ. , Εμπορικός Κώδικας. και σχετικές τροποποιήσεις στο Ζζ