ΜΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

1.1. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφώνησαν ότι ο αγοραστής, εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο, υποχρεούται να γνωστοποιήσει στον πωλητή το όνομα και το επώνυμό του, τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, συμπεριλαμβανομένου του ταχυδρομικού κώδικα, του αριθμού τηλεφώνου και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

1.2. Αγοραστής αντι. ο ενδιαφερόμενος (εφεξής «αγοραστής» ή «ο ενδιαφερόμενος») παρέχει προσωπικά δεδομένα στον πωλητή οικειοθελώς προκειμένου να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση αγοράς και περαιτέρω επικοινωνία μαζί του. Χωρίς την παροχή τους, ο πωλητής δεν μπορεί να εκτελέσει σωστά τη σύμβαση με τον αγοραστή και επομένως δεν θα είναι δυνατή η σύναψή της με τον αγοραστή. Σκοπός της επεξεργασίας αυτών των προσωπικών δεδομένων είναι η έκδοση φορολογικού εγγράφου, προσυμβατικές σχέσεις, ταυτότητα αγοραστή, επιβεβαίωση παραγγελίας μέσω τηλεφώνου ή e-mail, παράδοση αγαθών, εγγραφή στο ηλεκτρονικό κατάστημα https://bandidocosmetics.eu, εφαρμογή δραστηριότητες μάρκετινγκ, πληροφορίες για νέα και προσφορές προσφορών.

1.3. Ο πωλητής επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των ενδιαφερομένων για σκοπούς μάρκετινγκ βάσει αιτήματός τους ή. συναίνεση του ενδιαφερομένου σύμφωνα με τον νόμο αριθ. όχι. 18/2018 Συντ. NR SR. Το θιγόμενο άτομο εκφράζει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για το σκοπό αυτό κατά την παραγγελία αγαθών μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος https://bandidocosmetics.eu, κατά την εγγραφή του στο ηλεκτρονικό κατάστημα https://bandidocosmetics.eu ή με άλλο κατάλληλο τρόπο . Ο επηρεαζόμενος εκφράζει τη συγκατάθεσή του τσεκάροντας το κατάλληλο πλαίσιο πριν στείλει την παραγγελία ή κατά την εγγραφή του στο ηλεκτρονικό κατάστημα https://bandidocosmetics.eu ότι ο πωλητής επεξεργάζεται και αποθηκεύει τα προσωπικά του δεδομένα στο εύρος ονόματος, επωνύμου, e- διεύθυνση αλληλογραφίας στις δραστηριότητες του πωλητή που σχετίζονται με την αποστολή πληροφοριών για νέα και ειδικές προσφορές και τις επεξεργάστηκε στο σύστημα πληροφοριών Μάρκετινγκ. Ο Αγοραστής χορηγεί αυτή τη συγκατάθεση στον Πωλητή για ορισμένο χρονικό διάστημα έως ότου εκπληρωθεί ο σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του Αγοραστή.

1.4. Με την αποστολή της παραγγελίας στον πωλητή, ο αγοραστής δηλώνει ειλικρινά ότι δίνει τη συγκατάθεσή του σύμφωνα με το άρθρο. § 11 παρ. 1 του νόμου αριθ. 122/2013 Συντ. Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπως τροποποιήθηκε (εφεξής «ZnOOÚ»), ότι ο πωλητής επεξεργάζεται και αποθηκεύει τα προσωπικά του δεδομένα στον βαθμό που ορίζεται στο σημείο 1.1. για τους σκοπούς που ορίζονται στο σημείο 1.2. Ο Πωλητής αναλαμβάνει να χειριστεί και να διαθέσει τα προσωπικά δεδομένα του Αγοραστή σύμφωνα με τους ισχύοντες νομικούς κανονισμούς της Σλοβακικής Δημοκρατίας. Μετά την εκπλήρωση του σκοπού της επεξεργασίας, ο Πωλητής θα εξασφαλίσει αμέσως την εκκαθάριση των προσωπικών δεδομένων του Αγοραστή σύμφωνα με το άρθρο. § 17 παρ. 1 ZnOOÚ. Ο αγοραστής μπορεί να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ανά πάσα στιγμή γραπτώς. Η συγκατάθεση λήγει εντός 1 μηνός από την παράδοση της ανάκλησης της συγκατάθεσης από τον αγοραστή στον πωλητή.

1.5. Ο αγοραστής έχει το δικαίωμα και την ευκαιρία να ενημερώσει προσωπικά δεδομένα απευθείας σε ηλεκτρονική λειτουργία στον ιστότοπο του ηλεκτρονικού καταστήματος, στην ενότητα πελατών, αμέσως μετά τη σύνδεση.

1.6. Ο πωλητής δηλώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο. § 6 παρ. 2 γράμμα γ) Η ZnOOÚ θα συλλέγει προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά για τον σκοπό που αναφέρεται στο σημείο 1.2. αυτούς τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις.

1.7. Ο πωλητής δηλώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο. § 6 παρ. 2 γράμμα ε) Η ZnOOÚ διασφαλίζει ότι τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά με τρόπο κατάλληλο για τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν.

1.8. Ο Πωλητής δηλώνει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της § 6 παρ. 2 γράμμα i) Η ZnOOÚ θα επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τα χρηστά ήθη και θα ενεργεί με τρόπο που δεν έρχεται σε αντίθεση ή παρακάμπτει το ZnOOÚ ή άλλους γενικά δεσμευτικούς νομικούς κανονισμούς.

1.9. Ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον πωλητή κατόπιν γραπτού αιτήματος

επιβεβαίωση του κατά πόσον τα προσωπικά δεδομένα του έχουν υποστεί επεξεργασία ή όχι,

σε γενικά κατανοητή μορφή, πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα στο βαθμό που:

α) στοιχεία ταυτότητας του πωλητή και του εκπροσώπου του πωλητή, εάν έχει οριστεί,

β) την ταυτότητα του διαμεσολαβητή· αυτό δεν ισχύει εάν ο πωλητής δεν προχωρήσει σύμφωνα με την § 8 ZnOOÚ κατά τη λήψη προσωπικών δεδομένων,

γ) ο σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

δ) κατάλογος προσωπικών δεδομένων ή εύρος προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με την § 10 παρ. 4, πρώτη πρόταση ZnOOÚ α

(ε) πρόσθετες πληροφορίες οι οποίες, λαμβανομένων υπόψη όλων των συνθηκών και των προϋποθέσεων επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, είναι απαραίτητες προκειμένου ο αγοραστής να εγγυηθεί τα δικαιώματά του και τα συμφέροντα που προστατεύονται από το νόμο, ιδίως:

- οδηγίες σχετικά με τον εθελοντισμό ή την υποχρέωση παροχής των απαιτούμενων προσωπικών δεδομένων· εάν ο πωλητής λάβει τα προσωπικά δεδομένα του αγοραστή βάσει της συγκατάθεσης του αγοραστή σύμφωνα με την § 11 ZnOOÚ, θα τον ειδοποιήσει επίσης για την εγκυρότητα της συγκατάθεσης και εάν η υποχρέωση του αγοραστή να παρέχει προσωπικά δεδομένα προκύπτει από μια άμεσα εκτελεστή νομικά δεσμευτική πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια διεθνής συνθήκη από την οποία δεσμεύεται η Σλοβακική Δημοκρατία ή ο πωλητής γνωστοποιεί στον αγοραστή τη νομική βάση που του επιβάλλει αυτή την υποχρέωση και τον γνωστοποιεί για τις συνέπειες της άρνησης παροχής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

τον κύκλο των παραληπτών, εάν αναμένεται ή είναι προφανές ότι θα τεθούν στη διάθεσή τους προσωπικά δεδομένα,

τρίτα μέρη εάν αναμένεται ή είναι προφανές ότι θα τους παρασχεθούν προσωπικά δεδομένα,

μορφή γνωστοποίησης εάν πρόκειται να αποκαλυφθούν προσωπικά δεδομένα

τρίτες χώρες, εάν αναμένεται ή είναι σαφές ότι προσωπικά δεδομένα θα μεταφερθούν σε αυτές τις χώρες,

1.10. Κατά την έκδοση απόφασης σύμφωνα με την παράγραφο 1.14. ο αγοραστής δικαιούται να ενημερωθεί για τη διαδικασία διεκπεραίωσης και αξιολόγησης των εργασιών:

ακριβείς πληροφορίες σε γενικά κατανοητή μορφή σχετικά με την πηγή από την οποία έλαβε τα προσωπικά του δεδομένα για επεξεργασία,

κατάλογο, σε γενικά κατανοητή μορφή, των προσωπικών της δεδομένων που αποτελούν το αντικείμενο της επεξεργασίας,

διόρθωση ή καταστροφή των ανακριβών, ελλιπών ή ξεπερασμένων προσωπικών τους δεδομένων που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας,

την καταστροφή των προσωπικών της δεδομένων των οποίων ο σκοπός επεξεργασίας έχει λήξει· εάν υποβληθούν σε επεξεργασία επίσημα έγγραφα που περιέχουν προσωπικά δεδομένα, μπορεί να ζητήσει την επιστροφή τους,

εκκαθάριση των προσωπικών της δεδομένων, τα οποία υπόκεινται σε επεξεργασία, εάν έχει υπάρξει παράβαση του νόμου,

αποκλεισμός των προσωπικών της δεδομένων λόγω ανάκλησης της συγκατάθεσης πριν από τη λήξη της ισχύος της, εάν ο πωλητής επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα με τη συγκατάθεση του αγοραστή.

1.11. Δικαίωμα αγοραστή σύμφωνα με το σημείο 1.10. Τα σημεία 3 και 4 μπορούν να περιοριστούν μόνο εάν αυτός ο περιορισμός προκύπτει από ειδικό νόμο ή η εφαρμογή του θα παραβίαζε την προστασία του αγοραστή ή θα παραβίαζε τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων.

1.12. Ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί στον πωλητή βάσει δωρεάν γραπτού αιτήματος

την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων που αναμένει ή θα υποστούν επεξεργασία για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ χωρίς τη συγκατάθεσή του και ζητώντας την καταστροφή τους,

τη χρήση του τίτλου, του ονόματος, του επωνύμου και της διεύθυνσης του αγοραστή για σκοπούς απευθείας εμπορίας στο ταχυδρομικό σύστημα, ή

παρέχοντας τον τίτλο, το όνομα, το επώνυμο και τη διεύθυνση του αγοραστή για τους σκοπούς της απευθείας εμπορίας.

1.13. Ο αγοραστής, βάσει γραπτού αιτήματος ή αυτοπροσώπως, εάν το θέμα δεν μπορεί να αναβληθεί, έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ανά πάσα στιγμή κατά της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων στις περιπτώσεις που προβλέπονται στην § 10 παρ. 3 γράμμα α), ε), στ) ή ζ) ZnOOÚ εκφράζοντας δικαιολογημένους λόγους ή παρέχοντας αποδεικτικά στοιχεία μη εξουσιοδοτημένης παρέμβασης στα δικαιώματα και τα νομικά προστατευμένα συμφέροντά του, τα οποία βλάπτονται ή ενδέχεται σε μια συγκεκριμένη περίπτωση να ζημιωθούν από τέτοια επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Εάν αυτό δεν εμποδίζεται από νομικούς λόγους και αποδειχθεί ότι η αντίρρηση του αγοραστή είναι δικαιολογημένη, ο πωλητής υποχρεούται να μπλοκάρει και να καταστρέψει τα προσωπικά δεδομένα, στην επεξεργασία των οποίων ο αγοραστής αντιτάχθηκε, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, μόλις το επιτρέψουν οι περιστάσεις.

1.14. Επιπλέον, ο Αγοραστής, κατόπιν γραπτού αιτήματος ή αυτοπροσώπως, παραλείπει να αντιταχθεί στον Πωλητή και να μην υποβληθεί στην απόφαση του Πωλητή, η οποία θα είχε έννομα αποτελέσματα ή σημαντικές επιπτώσεις σε αυτήν, εάν μια τέτοια απόφαση εκδοθεί αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένων επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων. Ο Αγοραστής έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον Πωλητή να επανεξετάσει την εκδοθείσα απόφαση με τρόπο διαφορετικό από την αυτοματοποιημένη μορφή επεξεργασίας, ενώ ο Πωλητής υποχρεούται να συμμορφωθεί με το αίτημα του Αγοραστή, έτσι ώστε το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο να έχει καθοριστικό ρόλο στην επανεξέταση των απόφαση; ο πωλητής ενημερώνει τον αγοραστή για τη μέθοδο εξέτασης και το αποτέλεσμα του ευρήματος εντός της περιόδου που καθορίζεται στην παράγραφο 1.21. Ο αγοραστής δεν έχει αυτό το δικαίωμα μόνο εάν προβλέπεται από ειδικό νόμο, ο οποίος προβλέπει μέτρα για τη διασφάλιση των έννομων συμφερόντων του αγοραστή ή εάν σε προσυμβατικές σχέσεις ή κατά τη διάρκεια ύπαρξης συμβατικών σχέσεων ο πωλητής εξέδωσε απόφαση συμμόρφωσης με το αίτημα του αγοραστή ή εάν ο πωλητής η σύμβαση έχει λάβει άλλα κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση των έννομων συμφερόντων του αγοραστή.

1.15. Εάν ο αγοραστής ασκήσει το δικαίωμά του

εγγράφως και από το περιεχόμενο της αίτησής του προκύπτει ότι ασκεί το δικαίωμά του, η αίτηση θεωρείται ότι έχει υποβληθεί σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο· το αίτημα που υποβάλλεται μέσω e-mail ή ο αγοραστής θα το παραδώσει εγγράφως το αργότερο τρεις ημέρες από την ημερομηνία αποστολής του,

αυτοπροσώπως προφορικά στα πρακτικά, από τα οποία πρέπει να είναι σαφές ποιος άσκησε το δικαίωμα, τι απαιτεί και πότε και ποιος συνέταξε το πρακτικό, την υπογραφή του και την υπογραφή του αγοραστή· ο πωλητής υποχρεούται να παραδώσει αντίγραφο των πρακτικών στον αγοραστή,

στην περίπτωση διαμεσολαβητή σύμφωνα με τα σημεία 1 ή 2 της παρούσας παραγράφου, ο τελευταίος υποχρεούται να διαβιβάσει αυτό το αίτημα ή τα πρακτικά στον πωλητή χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

1.16. Εάν ο αγοραστής υποπτεύεται ότι τα προσωπικά του δεδομένα υποβάλλονται σε αδικαιολόγητη επεξεργασία, μπορεί να υποβάλει πρόταση στο Γραφείο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Σλοβακικής Δημοκρατίας για την κίνηση διαδικασίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

1.17. Εάν ο Αγοραστής δεν έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, τα δικαιώματά του μπορούν να ασκηθούν από νόμιμο εκπρόσωπο.

1.18. Εάν ο αγοραστής δεν είναι εν ζωή, τα δικαιώματά του βάσει του παρόντος νόμου μπορεί να ασκηθούν από στενό πρόσωπο.

1.19. Αίτημα αγοραστή σύμφωνα με το σημείο 1.9., 1.10. 1 /, 3 / έως 6, και σημείο 1.12. έως 1.14. θα παρέχονται από τον πωλητή δωρεάν.

1.20. Αίτημα αγοραστή σύμφωνα με το σημείο 1.10. 2 / θα παρέχεται από τον πωλητή δωρεάν, εκτός από την πληρωμή σε ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό του πρόσφορου κόστους υλικού που σχετίζεται με τη δημιουργία αντιγράφων, την παροχή τεχνικών μέσων και την αποστολή πληροφοριών στον αγοραστή, εκτός εάν ειδικός νόμος ορίζει διαφορετικά .

1.21. Ο πωλητής υποχρεούται να επεξεργαστεί το αίτημα του αγοραστή σύμφωνα με τις παραγράφους 1.19. και 1,20. το αργότερο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος.

1.22. Περιορισμός των δικαιωμάτων του αγοραστή σύμφωνα με την ενότητα 1.11. ο πωλητής ειδοποιεί εγγράφως τον αγοραστή και το Γραφείο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Σλοβακικής Δημοκρατίας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

1.23. Ο πωλητής δηλώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο. § 15 παρ. 1 γράμμα β) Η ZnOOÚ επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του αγοραστή για τους σκοπούς που καθορίζονται στο σημείο 1.2. αυτούς τους όρους μέσω των ακόλουθων διαμεσολαβητών: PIANETA sro, DPD sro, TOPTRANS EU as

Μετά την αποστολή της παραγγελίας ή την εγγραφή, ο αγοραστής μπορεί να λάβει αναφορές για τις προσφορές αγαθών, προωθήσεις και υπηρεσίες του πωλητή. Ο συνδρομητής μπορεί να ακυρώσει την αποστολή ανά πάσα στιγμή αφού συνδεθεί στο κέντρο πελατών στην ενότητα «Ο λογαριασμός μου» και στην υποενότητα «Το ενημερωτικό μου δελτίο».

Επιλέγοντας το πλαίσιο πριν από την αποστολή της παραγγελίας, ο αγοραστής δηλώνει ότι έχει διαβάσει αυτούς τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις, κατανοεί πλήρως το περιεχόμενό τους και ότι συμφωνεί με αυτούς.

Ο πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει αυτούς τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις αγοράς. Η υποχρέωση έγγραφης γνωστοποίησης της αλλαγής των γενικών όρων και προϋποθέσεων εκπληρώνεται με την τοποθέτησή της στον ιστότοπο https://bandidocosmetics.eu.

Οι σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα, Πράξη αριθ. 22/2004 Συντ. Για το ηλεκτρονικό εμπόριο και για την τροποποίηση του νόμου αριθ. Συντ. 284/2002 Συντ., όπως τροποποιήθηκε, και ο νόμος αριθ. 102/2014 Συντ. Για την προστασία των καταναλωτών στις εξ αποστάσεως πωλήσεις.

Όλες οι τιμές bitcoin μετατρέπονται από την τιμή του ευρώ σύμφωνα με την ισοτιμία Bitcoin Best Bid (BBB) που παρέχεται από τον συνεργάτη μας BitPay. Όλες οι συναλλαγές Bitcoin συνοδεύονται από τιμολόγιο που ισχύει για 15 λεπτά. Εάν η πληρωμή δεν γίνει εντός του καθορισμένου ορίου, είναι απαραίτητο να δημιουργήσετε νέο τιμολόγιο.

Ακυρωμένες παραγγελίες: Οι ακυρωμένες παραγγελίες ενδέχεται να είναι επιλέξιμες για επιστροφή χρημάτων σε ευρώ. Η επιστροφή χρημάτων θα εκδοθεί στο σύνολο του ποσού της αξίας της παραγγελίας σε Ευρώ στον τραπεζικό λογαριασμό όπως ζητηθεί από τον αγοραστή.

Επιστρεφόμενες παραγγελίες: Οι επιστρεφόμενες παραγγελίες θα δικαιούνται επιστροφή χρημάτων σε ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό όπως απαιτείται από τον αγοραστή.

Ανωμαλίες πληρωμής:

Σε περίπτωση που παρουσιαστεί οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις κατά την πληρωμή για λογαριασμό του Bitcoin, η υποστήριξη πελατών μας θα προσπαθήσει να επικοινωνήσει μαζί σας για να σας βοηθήσει να επιλύσετε την κατάσταση.

Υπερπληρωμένη παραγγελία: Η υπερπληρωμένη παραγγελία θα γίνει αποδεκτή και όλα τα χρήματα που υπερβαίνουν το απαιτούμενο ποσό θα επιστραφούν στον αγοραστή.

Παραγγελία ανεπαρκώς πληρωμένη: Η παραγγελία θα ακυρωθεί και η πληρωμή θα επιστραφεί στον αγοραστή.

Καθυστερημένη παραγγελία: Η παραγγελία θα ακυρωθεί και η πληρωμή θα επιστραφεί στον αγοραστή.

Εάν ούτε η Melrose Marmara sro ούτε η BitPay είναι σε θέση να επαληθεύσουν τη νομιμότητα της συναλλαγής Bitcoin, η παραγγελία θα ακυρωθεί.

Αυτοί οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις ισχύουν έναντι του αγοραστή με τη σύναψη σύμβασης αγοράς.

ΠΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΑΠΟ ΣΑΣ;

Για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις, τις επιθυμίες σας και, κατά συνέπεια, να μπορέσουμε να τις ανταποκριθούμε σύμφωνα με τις ιδέες και τις προσδοκίες σας, πρέπει επομένως να γνωρίζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Στη συνέχεια χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που συλλέγουμε για να υποστηρίξουμε και να εμβαθύνουμε τις καλύτερες δυνατές σχέσεις ανάμεσα σε εσάς και την εταιρεία μας Melrose Marmara sro Προκειμένου να επιτύχουμε να εκπληρώσουμε αυτήν την πρόθεσή μας, χρειαζόμαστε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

Ο τρόπος με τον οποίο προσπαθούμε να λάβουμε αυτές τις πληροφορίες από εσάς είναι όταν δημιουργούμε μια παραγγελία στον ιστότοπό μας. Γίνεστε αυτόματα εγγεγραμμένοι στο σύστημά μας. Έχουμε στη διάθεσή μας το όνομα, το επώνυμό σας, τη διεύθυνση χρέωσης και παράδοσης, το τηλέφωνο και το e-mail επικοινωνίας σας.

Η εταιρεία Melrose Marmara sro ακολουθεί την ισχύουσα νομοθεσία και τους γενικούς επιχειρηματικούς όρους σε όλη αυτή τη διαδικασία.

ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΣΑΣ;

Τα προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιούνται κυρίως για την ηλεκτρονική διεκπεραίωση της παραγγελίας σας, για τη σωστή παράδοση αγαθών από την παραγγελία σας, καθώς και για την παραλαβή, τη διευθέτηση των πληρωμών που λαμβάνουμε από εσάς και, τέλος, για την επικοινωνία μαζί σας σχετικά με το Σειρά. Αυτές οι εργασίες αποτελούν ένα πολύ ουσιαστικό και αναπόσπαστο μέρος της δουλειάς μας.

Για σκοπούς μάρκετινγκ της εταιρείας μας Melrose Marmara sro, χρησιμοποιούνται επίσης τα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και για τη δημιουργία διαφόρων στατιστικών στοιχείων, τα οποία όμως καταρτίζονται μόνο για εσωτερικούς σκοπούς της εταιρείας μας. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα παρέχονται σε τρίτους, με εξαίρεση τους υπεργολάβους και τους μεσάζοντες, αλλά μόνο εκείνα τα δεδομένα που εμπλέκονται στην απαραίτητη και επιτυχή εκτέλεση της παραγγελίας σας και την επακόλουθη παράδοσή της.

Η Melrose Marmara sro έχει δεσμευτεί σε αυτό.

ΠΩΣ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ, ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΤΕ, ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΨΕΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Οι πελάτες μας μπορούν να επεξεργαστούν τα προσωπικά τους δεδομένα ανά πάσα στιγμή αφού συνδεθούν στο λογαριασμό τους ή με τη μορφή γραπτού αιτήματος, το οποίο πρέπει να σταλεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας info@bandidocosmetics.eu. Μετά από αυτήν την ενέργεια, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν στη συνέχεια από τη βάση δεδομένων της Melrose Marmara sro, η οποία δεν θα τα επεξεργάζεται πλέον.

Εάν δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε ενημερωτικό δελτίο από την εταιρεία μας Melrose Marmara sro, μπορείτε να καταργήσετε την εγγραφή σας δωρεάν κάνοντας κλικ στο "κατάργηση εγγραφής" στο κάτω μέρος του ενημερωτικού δελτίου.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ COOKIES ΚΑΙ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΟΥΝ ΓΙΑ ΜΑΣ;

Ένα cookie είναι ένα σύντομο αρχείο κειμένου που αποστέλλει στο πρόγραμμα περιήγησής σας ένας ιστότοπος που επισκέπτεστε. Η εταιρεία Melrose Marmara sro χρησιμοποιεί αυτά τα λεγόμενα cookie για τη βελτίωση και την απλοποίηση της επίσκεψής σας στον ιστότοπό μας & lt; a href = "https://bandidocosmetics.eu" & gt; https: //bandidocosmetics.eu< / a & gt ;. Δεν χρησιμοποιούνται από την εταιρεία μας για την αποθήκευση των προσωπικών σας στοιχείων, ούτε τα κοινοποιούμε σε τρίτους.

Με τη βοήθεια των cookies, λαμβάνουμε δεδομένα όπως ο αριθμός των επισκέψεων στον ιστότοπό μας, ο συνολικός αριθμός πελατών, καθώς και πληροφορίες για το είδος των αγαθών που αγοράζετε στο Διαδίκτυο, ώστε στη συνέχεια να σας προσφέρουμε το προϊόν που είστε ψάχνω σε μειωμένη τιμή, π.χ. χρησιμοποιώντας το ενημερωτικό δελτίο.

Τα cookies πρέπει να είναι ενεργοποιημένα στο πρόγραμμα περιήγησής σας για ηλεκτρονικές αγορές.